<div class="az-element az-container glazed" data-az-type="node|drag_and_drop_page" data-az-name="165|body" data-az-human-readable="Ym9keSBvbiBwYWdlICYjMDM5O1ZpZWdsaSBsYXPEq3QmIzAzOTs=" data-az-langcode="lv" data-az-mode="static">
<div id="gbbq19c0h9" class="az-element az-section" style="margin-bottom:150px;" data-az-id="gbbq19c0h9" data-azb="az_section" data-azat-style="margin-bottom:150px;"><div class="az-ctnr container" data-azcnt="true"><div class="az-element az-text" style="" data-az-id="gbz98zy6o4" data-azb="az_text" data-azcnt="true"><p>Latvijas Antidopinga birojs ir nacion&#257;l&#257; antidopinga organiz&#257;cija, starptautiski Latvijas Antidopinga birojs paz&#299;stams k&#257; LAT-NADO. Atbilsto&scaron;i Sporta likumam Latvijas Antidopinga birojs &#299;steno sportistu test&#275;&scaron;anu uz dopinga viel&#257;m (dopinga kontroles), sabiedr&#299;bas izgl&#299;to&scaron;anu par dopinga jaut&#257;jumiem, k&#257; ar&#299; aizsarg&#257; sportista ties&#299;bas piedal&#299;ties visiem vienl&#299;dz&#299;gos apst&#257;k&#316;os.</p><p>Svar&#299;gi starptautiskie dokumenti:</p><ul><li>Starptautisk&#257; konvencija pret dopingu sport&#257;</li><li>Eiropas Padomes Antidopinga konvencij&#257; Nr. 135</li><li>Pasaules Antidopinga kodekss un to pielikumi:<ol><li>P&#257;rbau&#382;u un izmekl&#275;jumu starptautiskais standarts.</li><li>Terapeitisk&#257;s lieto&scaron;anas at&#316;aujas starptautiskais standarts.</li><li>Laboratoriju starptautiskais standarts.</li><li>Starptautiskaj&#257; priv&#257;tuma un personas datu aizsardz&#299;bas standarts.</li><li>Aizliegto vielu un meto&#382;u saraksts (Prohibited list).</li><li>Parakst&#299;t&#257;ju atbilst&#299;ba Kodeksa standartiem.</li></ol></li></ul><p>M&#363;su misija ir&nbsp;<strong>t&#299;rs sports</strong>&nbsp;&ndash; lai sacens&#299;ba b&#363;tu un paliktu god&#299;gas. M&#275;s atbalst&#257;m, inform&#275;jam un izgl&#299;tojam eso&scaron;os sportistus, topo&scaron;os sportistus, sportista pal&#299;gperson&#257;lu un jebkuru, nododot savas zin&#257;&scaron;anas antidopinga jom&#257;, lai jebkur&scaron; zin&#257;tu, ko sport&#257; dr&#299;kst un ko nedr&#299;kst lietot. M&#275;s ar&#299; veicam dopinga kontroles, lai pal&#299;dz&#275;tu apstiprin&#257;t t&#299;ro sportistu god&#299;gos sasniegumus un atkl&#257;tu un nodotu tos, kas savus rezult&#257;tus pilnveido negod&#299;gos veidos.</p><p>Savu darb&#299;bu m&#275;s veicam, balstoties uz virkni starptautiskajiem un nacion&#257;lajiem normat&#299;vajiem aktiem, ar kuriem var iepaz&#299;ties sada&#316;&#257;&nbsp;<a data-cke-saved-href="http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/normativie-akti-un-starptautiskie-do…; href="http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/normativie-akti-un-starptautiskie-do…; target="_blank">Normat&#299;vie akti un starptautiskie dokumenti</a>.</p><p>M&#363;su v&#299;zija - Latvijas Antidopinga birojs tic, tam, ka balstoties uz paties&#257;m sporta un sabiedr&#299;bas v&#275;rt&#299;b&#257;m ir iesp&#275;jams izskaust dopinga probl&#275;mu sakn&#275;.</p><p><br></p><h3>KAS IR DOPINGS?</h3><p>Dopings ir viens vai vair&#257;ki Pasaules Antidopinga kodeks&#257; nor&#257;d&#299;tie antidopinga noteikumu p&#257;rk&#257;pumi.</p><table class=" cke_show_border"><tbody><tr><td><ol><li>Dopinga vielas kl&#257;tb&#363;tne sportista paraug&#257; (piem&#275;ram, ur&#299;n&#257; vai asin&#299;s).</li></ol></td></tr><tr><td><ol start="2"><li>Sportista atz&#299;&scaron;anos, aculiecinieku liec&#299;bas, secin&#257;jumi, kuri izriet no ilgtermi&#326;a izmekl&#275;jumiem (biolo&#291;iskas pases) vai m&#275;&#291;in&#257;jums lietot k&#257;du aizliegto vielu pat ja v&#275;lamais rezult&#257;ts nav sasniegts.</li></ol></td></tr><tr><td><ol start="3"><li>Sportists atsak&#257;s nodot ur&#299;na paraugu dopinga kontrolierim bez pietiekama pamatojuma p&#275;c tam, kad sa&#326;emts uzaicin&#257;jums uz dopinga kontroli.</li></ol></td></tr><tr><td><ol start="4"><li>P&#257;rbaud&#257;mo sportistu re&#291;istr&#257; iek&#316;autais sportists divpadsmit m&#275;ne&scaron;us ilg&#257; laikposm&#257; tr&#299;s reizes nav sniedzis inform&#257;ciju par savu atra&scaron;anas vietu, vai nor&#257;d&#299;taj&#257; 60 min&#363;&scaron;u laika period&#257; nav atradies nor&#257;d&#299;taj&#257; viet&#257;.</li></ol></td></tr><tr><td><ol start="5"><li>T&#299;&scaron;a trauc&#275;&scaron;ana vai iejauk&scaron;anas dopinga kontroles posm&#257; (piem&#275;ram, m&#275;&#291;in&#257;jums falsific&#275;t paraugu), nepatiesas inform&#257;cijas snieg&scaron;ana antidopinga organiz&#257;cijai.</li></ol></td></tr><tr><td><ol start="6"><li>Sportists vai pal&#299;gperson&#257;ls glab&#257; aizliegto vielu bez objekt&#299;va pamatojuma (vai pamatotu medic&#299;nisku apst&#257;k&#316;u d&#275;&#316;).</li></ol></td></tr><tr><td><ol start="7"><li>Sportists vai pal&#299;gperson&#257;ls m&#275;&#291;ina izplat&#299;t sport&#257; aizliegt&#257;s vielas</li></ol></td></tr><tr><td><ol start="8"><li>Sportistam tiek m&#275;&#291;in&#257;ts ievad&#299;t aizliegtu vielu vai pielietot k&#257;du no aizliegtaj&#257;m metod&#275;m sacens&#299;b&#257;s vai &#257;rpus t&#257;m.</li></ol></td></tr><tr><td><ol start="9"><li>Sportists vai k&#257;da no pal&#299;gperson&#257;m mudina, iedro&scaron;ina, pierun&#257; uz dopinga vielu lieto&scaron;anu, piesedz vai cit&#257; veida l&#299;dzdarbojas k&#257;da antidopinga noteikuma p&#257;rk&#257;pum&#257;.</li></ol></td></tr><tr><td><ol start="10"><li>Sportists sadarbojas, tren&#275;jas, vai sa&#326;em padomus no diskvalific&#275;ta sportista, trenera, tiesne&scaron;a vai &#257;rsta, kuriem ir piespriests krimin&#257;lsods vai noteiktas disciplin&#257;r&#257;s sankcijas saist&#299;b&#257; ar dopinga lieto&scaron;anu.</li></ol></td></tr></tbody></table><p><br></p><h3>K&#256;P&#274;C DOPINGS IR AIZLIEGTS?</h3><p>&#274;tiskie apsv&#275;rumi</p><ul><li>Lai nodro&scaron;in&#257;tu god&#299;gas sacens&#299;bas. Antidopinga noteikumi ir tie&scaron;i t&#257;di pa&scaron;i, k&#257; jebkuri noteikumi sport&#257;, lai nodro&scaron;in&#257;tu god&#299;gu, taisn&#299;gu sacens&#299;bu norisi starp visiem sportistiem.</li></ul><p>Medic&#299;niskie apsv&#275;rumi</p><ul><li>Medic&#299;nisko prepar&#257;tu un dopinga meto&#382;u pielieto&scaron;ana var b&#363;t b&#299;stama sportista vesel&#299;bai, ar da&#382;&#257;d&#257;m nopietn&#257;m blakuspar&#257;d&#299;b&#257;m.</li></ul><h3><br></h3><h3>ANTIDOPINGA NOTEIKUMU P&#256;RKAPUMU SEKAS</h3><p>P&#257;rk&#257;pumu sekas ietver sacens&#299;bu rezult&#257;tu anul&#275;&scaron;anu, diskvalifik&#257;cijas perioda noteik&scaron;anu, oblig&#257;tu Tava p&#257;rk&#257;puma public&#275;&scaron;anu un iesp&#275;jams, naudas sodus. Gad&#299;jum&#257;, ja Tav&#257; paraug&#257; atrad&#299;sies ar likumu aizliegta narkotisk&#257; viela, Tev var piem&#275;rot administrat&#299;vu vai krimin&#257;lu sodu. Diskvalifik&#257;cija noz&#299;m&#275;, ka Tu nevari piedal&#299;ties nevien&#257;s starptautisk&#257;s feder&#257;cijas, t&#257;s nacion&#257;lo feder&#257;ciju vai klubu r&#299;kot&#257;j&#257;s jebk&#257;da veida sacens&#299;bas vai aktivit&#257;tes, k&#257; ar&#299; iesaist&#299;ties sava kluba vai komandas treni&#326;os un izmantot iesp&#275;jas un infrastrukt&#363;ru, kas ir saist&#299;tas ar Tavu klubu vai komandu.</p></div></div></div>
</div>