Body

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Latvijas Antidopinga birojs (turpmāk – Birojs), lai izpildītu funkcijas un kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus, apstrādā (iegūst, glabā, reģistrē, aplūko, izmanto) noteikta veida informāciju par fiziskām personām. 

2. Biroja privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādiem nolūkiem Birojs iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem. 

3. Birojs rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu apstrādes likumību. Apstrādājot personas datus Birojs ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti  un  ar  ko  atceļ  Direktīvu  95/46/EK  (Vispārīgā  datu  aizsardzības  regula) (turpmāk – Regula), Pasaules antidopinga kodeksu, Pasaules antidopinga kodeksa Starptautisko privātuma un personas datu aizsardzības standartu, kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā. 

4. Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kas nav Biroja darbinieks vai amatpersona, un kuras personu datus apstrādā Birojs un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Biroja interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski. 

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija 

5. Personas datu apstrādes pārzinis ir Birojs, Reģ. Nr. 90001833931, adrese: Mazā Klijānu iela 5, Rīga, LV - 1012; tālruņi: 67226164, 27839800; elektroniskā pasta adrese:  antidopings@antidopings.gov.lv ; tīmekļa vietnes adrese: https://antidopings.gov.lv/

6. Biroja datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese:  datu.aizsardziba@antidopings.gov.lv  vai pasta korespondences adrese: Mazā Klijānu iela 5, Rīga, LV - 1012, uz vēstules norādot “Latvijas Antidopinga biroja Datu aizsardzības speciālistam”. 

III. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi 

7. Birojs apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem: 

7.1. Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, kontaktinformācija, informācija par Jūsu piederību sporta organizācijām, sporta veidu, disciplīnu /-ām, atrašanās vietām, terapeitiskās lietošanas atļaujām (ja tādas ir piešķirtas), antidopinga pārbaužu rezultātiem un rezultātu pārvaldību (tostarp par disciplinārlietām, pārsūdzībām un sankcijām), kā arī informācija, kuru Jūs pats sniedzat Birojam un Birojam nepieciešamā  informācija,  lai  izpildītu juridisku pienākumu - lai izpildītu Birojam normatīvajos aktos noteiktas funkcijas un uzdevumus, t.sk., lai nodrošinātu un īstenotu antidopinga pasākumus (piemēram, personas datu un kontaktinformāciju, kas attiecas uz citām personām, piemēram, medicīnas speciālistiem un citām personām, kas strādā, veic ārstēšanu vai sniedz sportistam palīdzību saistībā ar antidopinga jautājumiem); 

7.2. Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt  Birojam - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi. 

7.3. Informējam, ka Privātuma politikas 7.2.apakšpunktā minēto personas datu apstrādi, t.sk. veic arī Veselības ministrija centralizēti veselības resora ietvaros. 

7.4. Personas foto vai video attēls – sabiedrības informēšanai par Biroja darbību, veicot Biroja normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

IV. Apstrādes juridiskais pamats 

8. Biroja veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats šādiem personas datu apstrādes nolūkiem: 

8.1. Lai izpildītu Birojam normatīvajos aktos noteiktas funkcijas un uzdevumus, t.sk., lai nodrošinātu un īstenotu antidopinga pasākumus: 

8.1.1. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Birojs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tam deleģēti normatīvajos aktos, t.sk., lai nodrošinātu un īstenotu antidopinga pasākumus (Regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts; Regulas 9.panta 2.punkta h) un f) apakšpunkts; Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumi Nr.377 “Latvijas Antidopinga biroja nolikums”, Sporta likums, likums “Par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā”, likums “Par Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr.135”, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Iesniegumu likums, Administratīva procesa likums u.c.). 

8.1.2. Veicot dopinga kontroli un nesniedzot pieprasīto informāciju vai sniedzot nekorektu un/vai nepilnīgu informāciju (kontroļu ietvaros tiek veikta personas datu apstrāde), Jums var tikt konstatēta izvairīšanās no paraugu vākšanas, atteikšanās ierasties vai neierašanās uz paraugu vākšanu, falsifikācijas, falsifikācijas mēģinājums kādā no dopinga kontroles posmiem vai informācijas nesniegšana par atrašanās vietu. Jums var tikt piešķirta diskvalifikācija  turpmākai dalībai organizētās sporta sacensībās un/vai pasākumos (Pasaules antidopinga kodeksa 10.12.1.punkts un punkta komentārs), kā arī anulēt sacensību rezultātus (Pasaules antidopinga kodeksa 9. un 10.pantu) (var tikt piemērots arī, citu antidopinga noteikumu pārkāpumu gadījumos). 

8.1.3. Tāpat, Birojs ir tiesīgs atstāt Jūsu iesniegumu bez izskatīšanas, ja Jūs nenorādīsiet savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai elektroniskā pasta adresi. Savukārt, ja Jūs nenorādīsiet savu vārdu, uzvārdu un elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru, Birojs nevarēs ar Jums sazināties. 

8.2. Lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi: 

8.2.1. Birojs veic Jūsu, kā pretendenta personas datu apstrādi, lai Birojs varētu izvērtēt Jūsu atbilstību izsludinātajā vakancē minētajām prasībām un, lai izpildītu uz Biroju attiecināmu  juridisku  pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums); 

8.2.2 Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Birojs ir tiesīgs nevirzīt Jūsu kandidatūru atlases otrai kārtai. 

8.2.3. Saņemot Jūsu, kā pretendenta pieteikumu Birojam rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot  tajā  sniegto  informāciju, organizējot pārrunu procedūru un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūto informāciju Birojs var izmantot,  lai atspoguļotu  attiecīgā procesa  tiesisku  norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

8.3. Sabiedrības informēšana par Biroja darbību, veicot Biroja normatīvajos aktos noteiktās funkcijas: 

8.3.1. Birojs veic Jūsu personas datu apstrādi, lai atspoguļotu Biroja organizētos pasākumus. Birojs, lai nodrošinātu tā atpazīstamību un informētu sabiedrību par Biroja darbu, Jūsu foto un video attēlus bez Jūsu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu, var publicēt Biroja gada pārskatā un sekojošās tīmekļa vietnēs – Biroja tīmekļa vietnē, Biroja sociālās tīklošanas vietnes (Facebook, Twitter, Instagramm u.c) profilā. Birojs apņemas uzņemt un publicēt tikai tādus foto un video attēlus, kas raksturo Biroja darbību, izglītības, publicitātes un marketinga pasākumus. Izvēloties kādu informāciju publicēt, Birojs vienmēr piemēro ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiek aizskartas Jūsu tiesības un brīvības. (Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts). 

V. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana 

9. Jūsu personas datu aizsardzībai Birojs izmanto atbilstīgus tehniskus instrumentus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos instrumentus vai organizatoriskos pasākumus.  

10. Birojs veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkura fiziska persona, kas darbojas Biroja pakļautībā un, kam ir piekļuve personas datiem, apstrādā tos tikai amata pienākumu veikšanai. 

11. Birojā nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, datu apstrāde paredz cilvēka līdzdalību datu apstrādes lēmuma pieņemšanas procesā. 

12. Jūsu personas datu saņēmēji ir Birojs un tā pilnvarotie nodarbinātie, Jūs pats/i, apstrādātāji, valsts un pašvaldību iestādes, sabiedriskās organizācijas, starptautiskās organizācijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām Birojs rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats. 

13. Birojs nenodod datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, ar mērķi nodrošināt normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi un informēt sabiedrību par nozari un Biroja darbu (Regulas 46.panta 2.punkta a) apakšpunkts). 

14. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti: 

14.1. Visu informāciju, lai Birojs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tam deleģēti normatīvajos aktos, Birojs glabā tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

14.2. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiek glabāta ne ilgāk kā vienu gadu par ierēdņa amata pretendentiem un, ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu pārziņa tiesiskās intereses (Darba likuma 31.pants, Valsts civildienesta likuma 9.panta septītā daļa un Administratīvā procesa likuma 79.pants). Gadījumā, ja pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.  

14.3. Jūsu foto un video attēlus Birojs glabā līdz tā tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Birojs informāciju, kura iegūta pasākumu laikā, izmantos arhīva veidošanai. Tādēļ attiecīgā informācija tiks glabāta pastāvīgi, ja vien nebūs šajā politikā minētie priekšnoteikumi tās dzēšanai vai Birojs nebūs atzinis, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai. 

15. Kritēriji, ko izmanto 14.punktā minētā laikposma noteikšanai: 

15.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Birojs var realizēt savas likumīgās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, datu analīzes veikšana, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana, u.tml.);  

15.2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. 

15.3. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

VI. Piekļuve personas datiem un citas Jūsu tiesības 

16. Jums ir šādas tiesības: 

16.1. ja Biroja telpās vai organizētajos pasākumos ārpus tām notiek filmēšana vai fotografēšana, Jums ir tiesības iebilst pret fotogrāfiju un video publicēšanu saziņas līdzekļos. Šādā gadījumā Jums iepriekš par to jāinformē Birojs. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Biroja pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), kas tām ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs; 

16.2. saņemt  normatīvajos  aktos  noteikto  informāciju  saistībā  ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā  skaitā  pret  personas  datu  apstrādi,  kas  veikta  pamatojoties  uz  Biroja leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Biroja pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs; 

16.3. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Birojs  pieņem,  izmantojot  pastu,  elektronisko  pastu  (ar  drošu elektronisko  parakstu parakstītus  dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var iesniegt personīgi Mazajā Klijānu ielā 5, Rīga, LV – 1012; 

16.4. saņemt  savus  personas  datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā  formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. 

17. Jūsu informācijas pieprasījumu Birojs izskata viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas atbilstoši Regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma noteiktajai kārtībai. Nepieciešamības gadījumā un iepriekš par to Jūs informējot, Birojs var pagarināt informācijas pieprasījuma izskatīšanas termiņu vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. 

18. Atbildi Jums Birojs nosūtīs pa pastu uz Jūsu deklarēto vai iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlēsieties saņemt elektroniski vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv. 

19. Birojs nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Birojs veic Jūsu personas  datu  apstrādi  neatbilstoši  normatīvo  aktu prasībām, kā arī Jūs tomēr uzskatāt, ka Birojs ar Jums nav spējis savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Birojs pārkāpj Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/) Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011. 

VII. Biroja tīmekļa vietne un sīkdatņu lietošana 

20. Biroja tīmekļa vietnē var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija sekojošiem mērķiem: 

20.1. uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, nodrošināt tās darbību un funkcionalitāti; 

20.2. nodrošināt Jums iespēju brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni, izmantojot visas tās piedāvātās iespējas; 

20.3. noteikt visapmeklētākās tīmekļa vietnes sadaļas, iegūstot statistikas datus par tīmekļa vietnei un to sadaļu apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c. 

21. Sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču nekādā formā neizpauž Jūsu identitāti. 

22.Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām tīmekļa vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. 

23. Biroja tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz citu iestāžu (trešo personu) tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Birojs nenes atbildību. 

VIII. Noslēguma jautājums 

24. Birojs ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Biroja tīmekļa vietnes sadaļas “Par Mums” apakšsadaļā "Privātuma politika".